Certifieret Kontrollant nr. 58-1
Godkendt af www.beholderkontrol.dk

Beholderkontrol

  • Dansk tilsyn udfører 5 og 10 års beholderkontrol .
  • Autorisation nr. 58-1, godkendt af Miljøstyrelsen.

Derfor skal du vælge Dansk Tilsyn

  • Vi udfører uvildig kontrol.
  • Vi sørger for alt papirarbejdet også til din kommune.
  • Mindre reparationer på beholderen kan foretages under tilsynet.

Priser:

Første beholder kr. 2.500,- pr. stk.
Efterfølgende beholdere kun kr. 1.850,- pr. stk.

Kabelbeskyttelsesreparation kr. 65,- pr. stk.
Advarselsskilte incl. opsætning kr. 195,- pr. stk.

Ovenstående priser er ekskl. moms, men incl. kørsel, afgifter til Miljøstyrelsen, rapportering til kommune og beholdekontrol samt evt. rådgivning.

Hvad siger Loven

Der har været krav til kontrol af beholdere siden 1997. Alle beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft skal kontrolleres mindst hvert 10. år. 

Der er dog krav til kontrol hvert 5. år af beholdere over 100 m3, der ligger nærmere end 100 meter fra vandløb og søer, dette giver øget sikkerhed mod udslip til vandmiljøet.
Ved kontrollen vurderes beholderens tæthed og styrke. Kontrollen, der bekostes af beholderens bruger, skal udføres af en autoriseret kontrollant.
Landmandens tankforsikring, stiller normalt krav om, at 10 års beholderkontrollen er gennemført rettidig.

Hvorfor?

Erfaringer viser, at der er risiko for at beholdere kan blive utætte eller i værste tilfælde kan kollapse. Herved er er der risiko for forurening af det omgivende miljø.

Hvilke type beholdere skal kontrolleres?

Alle åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning (gylle) og ensilagesaft med kapacitet på 100 m3 og opefter skal kontrolleres. Kravet om kontrol omfatter også beholdere, som anvendes til opbevaring af affaldsprodukter til jordbrugsformål i henhold til slambekendtgørelsen, § 14, stk. 1. Kommunen kan også stille krav om, at en beholder på under 100 m3 skal kontrolleres, hvis der er begrundet tvivl om beholderens styrke og tæthed. Kommunen kan også kræve en beholder kontrolleret, hvis dens bygge år ikke kan dokumenteres, og beholderen efter kommunens skøn er ældre end 10 år gammel.

Spjæld

I henhold til husdyrbekendtgørelsen er der nu forbud mod spjæld mellem fortank og lagertank. Spjæld skal derfor fjernes og der skal støbes efter. Videncentret for Landbrug har udgivet et byggeblad, som viser hvordan et spjæld kan fjernes, se Landbrugets Byggeblad nr. 103.04-31: Afblænding af forbindelse mellem gyllebeholder og fortank.

Autorisation til kontrol

Beholderkontrollen må kun udføres af uddannet og autoriseret personer. Autorisationen sikrer, at kontrollen udføres af kvalificeret personale og på et ensartet grundlag og efter gældende regler over hele landet.

Autorisationen gives til kvalificerede personer blandt rådgivende ingeniører, entreprenører, beholderproducenter og bygningskonsulenter.

Hvordan?

Det er brugeren af en beholder, der har ansvaret for, at beholderkontrollen bliver udført rettidig i henhold til lovens bestemmelser.

Resultat

Kontrollen består af et eftersyn, her kan dog vurderes om behovet for et supplerende eftersyn. Når beholderen er efterset, kan kontrollanten vurdere om beholderen fortsat er tæt og i stand til at tage en kontrol periode mere.

Kontrollanten udarbejder en Rapport og fremsender til den kommunale myndighed.

Kontakt mig